• جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید .
  • 88766331-6 - 021-88507066 tell haeder

banner06

آموزش

تعویض باتری سمعک پشت گوشی

تمیز کردن سمعک پشت گوشی

جایگذاری سمعک پشت گوشی

روشن و خاموش کردن سمعک پشت گوشی

دکمه فشاری سمعک پشت گوشی

صحبت تلفنی با سمعک پشت گوشی

کم و زیاد کردن صدای سمعک پشت گوشی

بیرون آوردن سمعک پشت گوشی

تعویض باتری سمعکCIC

تمیز کردن سمعکCIC

روشن و خاموش کردن سمعکCIC

جایگذاری سمعکCIC

بیرون آوردن سمعکCIC

صحبت تلفنی با سمعکCIC

روشن و خاموش کردن سمعکITE

کم و زیاد کردن صدای سمعکITE

دکمه فشاری سمعکITE