آیا میتوان فقط برای یک گوش سمعک گرفت ؟

چاپ

شنوایی دوگوشی به دلایل متعددی بهتر از شنیدن با تک گوش است. در اینجا به برخی از دلایل اشاره می شود :

بنابراین، فرد کم شنوا با استفاده از یک سمعک به جای دو سمعک، مزایای با ارزش "شنوایی با دو گوش" را از دست خواهد داد.