ارزیابی شنوایی بزرگسالان

چاپ

kh04آزمونهای رایج شنوایی افراد بزرگسال، شامل انجام مجموعه آزمون های ادیومتری تون خالص (PTA) و تمپانومتری (بررسی وضعیت گوش میانی و پرده گوش) می باشد.  همچنین ازمایش SRT و SDS

 برای بررسی استانه دریافت گفتار فرد و میزان درک کلمات انجام میشود.