• جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید .
  • 88766331-6 - 021-88507066 tell haeder

banner05

آناتومی گوش انسان

km01حس شنوایی دومین حس بعداز بیناییست ولی نقش موثرتری در ارتباط انسان با محیط اطراف دارد چراکه این حس به تنهایی وظایف متعددی را بعهده دارد که شاید هرکدام از آنها مختل شود باعث اختلال حیاتی و مهمی در روند زندگی انسان میشود.

گوش انسان شامل سه بخش است :

 گوش خارجی

که شامل لاله گوش , مجرای خارجی شنوایی و پرده صماخ(رابط بین گوش خارجی و میانی) است.
 گوش خارجي مانند يك قيف صداها را از اطراف به داخل سيستم شنوايي هدايت مي كند. لاله گوش به جمع آوري امواج صدا كمك مي كند. سپس كانال گوش ضمن تقويت جزئي صدا، آن را به طرف پرده گوش هدايت خواهد كرد.

گوش میانی

شامل استخوانچه های گوش و فضای پر از هوا می باشد. اين استخوانچه ها، چكشي، سنداني و ركابي نام دارند كه از يك طرف به پرده گوش و از طرف ديگر به لايه نازك ديواره گوش داخلي چسبيده اند. همچنين گوش مياني از طريق شيپور استاش بهحلق مرتبط است. شيپور استاش كمك مي كند تا فشار هوا در گوش مياني با فشار هواي محيط مساوي باشد احساس فشار يا كيپي در گوش هنگام سرماخوردگي يا هنگام سفر با هواپيما به علت بسته شدن شيپور استاش است.

گوش داخلی

که شامل سلولهای حسی شنوایی و مجاری نیمدایره ، حلزون و اعصاب شنوایی میشود. صداهاي ورودي، توسط حلزون گوش دريافت مي شود. حلزون از مایعی تشکیل شده كه در اين مايع، مژك هاي سلول هاي مويي شناور هستند. امواج صوتي باعث حركت اين مايع و در نتيجه حركت سلول هاي مويي مي شود. اين سلول ها در نهايت به عصب شنوايي متصلند كه اطلاعات شنيداري را به قسمت شنوايي مغز منتقل مي كند.

نقش گوش جدای از شنوایی در ایجاد تعادل نیز می باشد که مجاری نیمدایره ای این نقش را بعهده دارند. از طرفی دیگر یادگیری گفتار و زبان از طریق شنیدن بوجود می آید که وجود شنوایی طبیعی در نوزادان و کودکان برای زبان آموزی  بسیار مهم و حیاتی است.