عفونت گوش چه علائمی دارد؟

چاپ

عفونت گوش میتواند در گوش خارجی یا میانی اتفاق بیفتد.

التهاب يا عفونت گوش مياني مي تواند در يك يا هردو گوش ایجاد شود و به دليل شكل شیپور استاش در بچه ها، در کودکان بیشتر دیده می شود.  علایم عفونت گوش در کودکان:

عفونت‌ گوش‌ خارجی‌ عبارت‌ است‌ از آسیب به مجرای گوش و التهاب‌ یا عفونت‌ باکتریایی یا قارچی پوست مجرای‌ خارجی‌ گوش‌ ‌.علت عفونت گوش می تواند باکتریایی، ویروسی و یا قارچی باشد.از آنجا که عفونت گوش خارجی در افراد شناگر شایع است، به آن بیماری گوش شناگرهم می گویند. زیرا بیشتر در شناگران که گوششان مرطوب است دیده می شود . استفاده از قالبهای ضدآب محافظ گوش که برای هر فرد بطور سفارشی ساخته میشود میتواند در جلوگیری از ورود آب به گوش واجتناب از مرطوب شدن و فراهم شدن محل مناسب برای رشد قارچها مفید باشد.