آیا میتوان از سمعکی استفاده کرد که باتری قابل شارژ داشته باشد؟

چاپ

سمعک های جدید قابل شارژبدون نیاز به باتری و به صورت پشت گوشی موجود است.  با قرار دادن سمعک در جایگاه خاص سمعک شارژ می شود و دیگر نیاز به باتری نمی باشد.