تجویز سمعک در کودکان

چاپ

241748شنوایی شناس با توجه به پاسخ کودک در ازمون های رفتاری و نتایج ازمون های غیر رفتاری اقدام به تجویز سمعک برای کودکان می کند. به علت عدم همکاری، سنجیدن میزان کارایی سمعک کودکان کاری مشکل است.

به همین دلیل باید در طی دوره زمانی وضعیت شنوایی و کارایی سمعک چک شود.

انتخاب سمعک مناسب برای کودکان

تجویز سمعک کودکان به عوامل متعددی از جمله سن و میزان کم شنوایی بستگی دارد.

سن کودک در تجویز مهم می باشد.  تجویز سمعک داخل گوشی برای کودکان محدودیت هایی دارد. در کودکان با سن کم  سمعک های پشت گوشی تجویز میشود. علت استفاده از سمعک پشت گوشی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

عواملی که باید در تجویز سمعک کودکان در نظر گرفت: